Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională

 

I. Dispoziţii generale

Art.1. Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională este organizat şi funcţionează în concordanţă cu:

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea OUG 75/2005;

- Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);

- Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

- Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (CEAC-UAB).

Art. 2. - (1) Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională este constituit prin Hotărârea Senatului Universităţii şi se află sub directa coordonare a Prorectorului 2.

(2) Denumirea Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională se abreviază prin acronimul CMCSI.

Art. 3. - Centrul pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională este o structură executivă, cu rolul în implementarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor Universităţii în domeniul managementului şi asigurării calităţii, în contextul strategiei generale de dezvoltare instituţională.

 

II. Misiune şi obiective

Art. 4. - Misiunea CMCSI constă în aplicarea, promovarea şi monitorizarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare şi asigurare a calităţii, corespunzătoare politicilor şi strategiei pentru calitate adoptate de Senat şi Rectorul Universităţii, asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii şi punerea consecventă în aplicare a procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii elaborate de CEAC-UAB.

Art. 5. - În conformitate cu misiunea asumată, CMCSI se conduce şi acţionează pentru realizarea următoarelor obiective:

a)    aplicarea, promovarea şi monitorizarea strategiei şi politicilor privind sistemul de management al calităţii adecvate specificului Universităţii şi asigurarea continuităţii procesului de evaluare şi asigurare a calităţii, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor.

b)    transpunerea şi detalierea Metodologiei de evaluare externă şi asigurare a calităţii educaţiei într-un sistem analitic şi operaţional de proceduri, criterii, standarde şi indicatori de performanţă, adaptat particularităţilor Universităţii, care să permită evaluarea, monitorizarea şi asigurarea efectivă a calităţii la nivelul tuturor activităţilor şi structurilor universitare;

c)    armonizarea sistemului intern de standarde şi indicatori de performanţă aferente programelor de studii cu sistemul de standarde şi indicatori practicat în evaluarea externă a calităţii educaţiei de către agenţiile specializate naţionale şi internaţionale;

d)    planificarea, organizarea, promovarea şi monitorizarea efectivă a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, pentru consacrarea culturii calităţii şi îmbunătăţirea permanentă a standardelor de calitate la nivel instituţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

e)    îmbunătăţirea continuă a mecanismelor interne de evaluare, pentru susţinerea şi creşterea calităţii şi performanţelor activităţilor de predare-învăţare-evaluare din Universitate.

 

 

III. Atribuţiile CMCSI

Art. 6. - Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor asumate, CMCSI este investit cu următoarele atribuţii:

a) implementează şi promovează politicile şi strategia pentru asigurarea calităţii în universitate, elaborată de Senatul Universităţii şi Rector;

b) informează şi monitorizează procedurile şi activităţile de evaluare internă şi asigurarea calităţii la nivelul tuturor structurilor academice (facultăţi, departamente) ale Universităţii, sub coordonarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC-UAB);

c) elaborează şi supune spre aprobare Senatului proiecte privind regulamentele, standardele şi procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional;

d) analizează şi monitorizează gradul de îndeplinire a criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă necesar pentru obţinerea autorizării/acreditarii programelor de studii şi verifică din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă/autoevaluare de către departamentele de specialitate, în vederea transmiterii către ARACIS;

e) asigură centralizarea datelor şi întocmirea formularelor sintetice privind situaţia îndeplinirii standardelor şi indicatorilor de performanţă la nivel instituţional (în cadrul evaluărilor instituţionale);

f) analizează statusul legal al programelor de studiu (licenţă şi masterat) şi informează conducerea Universităţii cu privire la termenele şi progresul activităţilor desfăşurate;

g) planifică, organizează şi implementează activităţile de evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral (evaluare de către studenţi, conducător direct, colegială şi autoevaluare), cu respectarea prevederilor legale, centralizează/interpretează rezultatele obţinute şi elaborează anual Raportul instituţional asupra procesului de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral din universitate;

h) planifică, organizează şi implementează activităţile de evaluare periodică ale nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate, analizează/interpretează datele şi elaborează Raportul sintetic instituţional;

i) cooperează cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii la elaborarea Raportului anual de evaluare internă a calităţii, a Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în instituţie şi pentru realizarea de analize de benchmarking;

j) monitorizează gradul de implementare a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei propuse de CEAC-UAB;

k) realizează analize, rapoarte şi statistici referitoare la calitatea educaţiei din universitate, în funcţie de solicitările venite din partea conducerii Universităţii, Ministerului de resort, ARACIS etc.

l) elaborează Raportul anual de activitate al CMCSI;

m) monitorizează procesul de actualizare a datelor din RNCIS;

n) întocmeşte, gestionează şi actualizează sistematic baza de date a Universităţii privind calitatea (care conţine dosarele de autoevaluare a programelor de studiu supuse evaluării periodice de către ARACIS, rapoarte interne instituţionale privind calitatea educaţiei, rapoarte de benchmarking etc.);

o) actualizează manualul Managementul calităţii, conform reglementărilor în vigoare;

p) gestionează şi arhivează documentele elaborate în cadrul CMCSI, documentele elaborate de CEAC-UAB şi CEAC-PS.

r) asigură transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la asigurarea calităţii educaţiei în universitate şi diseminarea/publicarea acestora, inclusiv pe site-ul CMCSI;

s) gestionează şi actualizează periodic pagina web a CMCSI.

 

IV. Organizare şi funcţionare

Art. 7 - (1) Activitatea desfăşurată în cadrul CMCSI este în concordanţă cu politicile şi strategiile calităţii instituţionale, aflându-se în relaţii de colaborare cu CEAC-UAB şi Corpul auditorilor interni.

(2) În cadrul CMCSI îşi desfăşoară activitatea:

a) Directorul CMCSI, care asigură conducerea operativă a Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională. Acesta este un cadru didactic titular şi este desemnat prin concurs organizat de rector, pe baza unei Metodologii aprobate în Senat.

b) Suportul tehnic în cadrul CMCSI este asigurat de un secretar angajat prin concurs, pe perioadă nedeterminată, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Fişa postului.

(3) Consiliul CMCSI, coordonat de directorul CMCSI, este format din următorii membri:

a) responsabilii cu managementul calităţii la nivelul celor cinci facultăţi;

b) un reprezentant din partea studenţilor desemnat de organizaţiile studenţeşti, legal constituite;

c) Preşedintele CEAC, în calitate de invitat.

(4) Consiliul CMCSI desfăşoară următoarele atribuţii:

a) promovează politicile şi strategia instituţională pentru asigurarea şi evaluarea calităţii la nivelul structurilor universitare pe care le reprezintă;

b) asigură monitorizarea şi evaluarea operativă a modului de aplicare a reglementărilor, procedurilor, standardelor şi instrumentelor de evaluare şi asigurare a calităţii în vigoare, la nivelul structurilor universitare pe care le reprezintă;

c) contribuie la elaborarea/revizuirea regulamentelor, standardelor şi procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional;

d) contribuie la elaborarea de analize, rapoarte şi statistici referitoare la calitatea educaţiei în structurile universitare pe care le reprezintă (facultăţi), în funcţie de solicitările venite din partea conducerii Universităţii, Ministerului de resort, ARACIS etc.

e) contribuie la elaborarea Raportului anual de activitate al CMCSI.

 

 

Art. 8. - Documentele cu privire la evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel instituţional elaborate de CMCSI sunt analizate şi avizate, după caz, de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi/sau de către Prorectorul responsabil.

 

Art. 9. -(1) Pentru desfăşurarea activităţilor sale, CMCSI are acces la bazele de date ale Universităţii.

(2) Facultăţile şi departamentele au obligaţia de a pune la dispoziţia CMCSI informaţiile solicitate.

(3) Pentru desfăşurarea activităţilor sale, CMCSI are acces la sălile de şedinţe, la laboratoarele de informatică şi la spaţiile de învăţământ ale Universităţii.

 

Art. 10. - (1) Baza materială a CMCSI constă dintr-un birou aflat în Corpul Central/Palatul Apor al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, precum şi din dotările tehnico-materiale puse la dispoziţie de către Universitate.

(2) Baza materială se va dezvolta progresiv în funcţie de resursele financiare disponibile la nivelul Universităţii, precum şi de cele obţinute prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări şi alte activităţi organizate de către CMCSI.

V. Dispoziţii finale

Art. 11 - (1) Durata de funcţionare a CMCSI este nedeterminată. CMCSI se dizolvă, de drept, la apariţia unei cauze legale, sau prin hotărârea Senatului Universităţii.

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senat. Prevederile Regulamentului se adaptează hotărârilor ulterioare ale Senatului Universităţii, precum şi modificărilor legislative.

 

 

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii din 23 noiembrie 2016